e-mail disclaimer / De informatie en eventueel bijgevoegde bestanden in al onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de popupstudio en de afzender, is niet toegestaan. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt het te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Als u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending.

In geval van e-mailberichten met drukproeven of druk-gereede documenten in de bijlage(n) vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het maken van een grafische opmaak is mensenwerk en ondanks alle uitgebreide controles kan een fout over het hoofd worden gezien. Om die reden verzoeken wij u onze bijlagen altijd goed te controleren. Zodra u akkoord geeft op de digitale drukproef, of u een laatste versie voor productie in gebruik neemt, eindigt onze verantwoordelijkheid ten aanzien van fouten.

privacy / Persoonlijke gegevens die u eventueel verstrekt, worden opgenomen in de database van de popupstudio. Deze gegevens worden mogelijk gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

copyright / De volledig website is het exclusieve eigendom van de popupstudio. De popupstudio geeft de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

popupstudio is gevestigd te Leusden (KvK 30188709)